Kurse Kompjuteri

EIPASS

Kurset e kompjuterit mundësohen nga programi EIPASS.

 

 1. EIPASS 7 Modulet është çertifikata profesionale që çertifikon zotërimin e kompetencave informatike bazë, të tërthorta dhe të domosdoshme për:
 • Kualifikimin e Curriculum Vitae.
 • Shfrytëzimin e krediteve formuese në shkollë dhe në universitet.
 • Shfrytëzimin e njohjes së pikëve në konkurse dhe në thirrjet e ndryshme.
 • Futja, aksesi në botën e punës, etj.

EIPASS 7 Modulet përfshin:

 • Bazat e IT-së
 • Menaxhimi dhe funksionet bazë të sistemit operativ
 • Videoshkrimi
 • Fleta elektronike
 • Menaxhimi i të dhënave të strukturuara
 • Prezantimet multimediale
 • Internet & Networking

Për më shumë, vizitoni EIPASS 7 MOULET.